Спечели покана за двама за гала концерта на Соня Йончева и Пласидо Доминго, 31.08.2021


Правила на играта

Спечели покана за двама за гала концерта на Соня Йончева и Пласидо Доминго, 31.08.2021
(по-долу “Играта”)
 
I. Организатор
1. Организатор на Играта е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ “ OOД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България“ № 1, Административна сграда на НДК (наричано по-долу „Организатор“).
 
II. Продължителност на Играта
2. Играта стартира в 12.00 часа на 08.2021 г. и продължава до 16 часа на 27.08.2021 г., включително („срок на Играта“).
 
III. Механизъм и условия за участие в Играта
3. Играта се провежда на територията на Република България на страницата на радио Classic FM
* https://classicfm.bg/
4. Участието в Играта не е свързано с покупка.
5. На 23.08.2021 на страница на радиото ще бъде публикуван седмичен въпрос. Всеки желаещ да участва в Играта в посочения по-горе срок на Играта следва да отговори на зададения въпрос на сайта на радио Classic
6. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което в рамките на срока на Играта отговори на дневния въпрос. Коментари, неотговарящи на въпроса, се приемат за нереални и не участват в разпределението на наградите.
7. От Играта ще бъдат дисквалифицирани участници, които използват нереални имена и контакти.
8. Всяко лице, което даде отговор с коментар под въпроса в Играта, участва в жребия за наградата.
9. Наградите за играта са предоставени от „ ЕС УАЙ 11” ЕООД
 
IV. Награди
* една двойна покана за гала концерт на Соня Йончева и Пласидо Доминго, който ще се проведe на 31 август 2021 г. пред храм-паметник “Св. Александър Невски”.
V. Теглене на наградата, обявяване на печеливш и получаване на наградата
1. Тегленето на наградата ще бъде извършено на 08.2021, от представител на Организатора. Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници.
2. Наградените се обявяват на 08.2021 на Играта в ефира на радио Classic FM и на сайта на радиото www.classicfm.bg .
3. Печелившиятучастникще бъде информиран за спечелването на наградата си, чрез обаждане
по телефона на номерът оставен в регистрационната форма.
3. Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, невалиден/неточен телефонен номер, предоставяне на неточни лични данни, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.
4. Наградата не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.
5. Наградата се получава лично от спечелилия участник.
6. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградата.
 
VI. Други условия
7. С участието си в Играта, участникът се съгласяваличните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организаторите в качеството им на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта и с оглед предоставянето и използването на наградата от печелившия участник.
8. С участието си в Играта се счита, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.
9. Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и „ ЕС УАЙ 11” ЕООД и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай, че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
10. Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.
11. Задълженията на Организатора се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилите участници.
12. Настоящите правила се публикуват в сайта на радио Classic FM classicfm.bg , като
 
„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ “ OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им.