Правила на игри, провеждани чрез обаждане на ефирния телефон на Classic FM Радио


I. Организатор

1. Организатор на игрите е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

II. Условия за участие в Игрите

2. Игрите се провеждат на територията на Република България в ефира на радио Classic FM - на честота за София - 88 Mhz.

3. В Игрите може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което в рамките на срока на съответната игра се обади на телефон 02/905 56 54 и изпълни условията, обявени в ефира на радио Classic FM. В телефонния разговор в ефир участникът трябва да предостави своето име и фамилия, във връзка с получаване на наградата.

III. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

4. Наградата в телефонната игра се предоставя на първия участник, който се е обадил и е изпълнил условията на Играта, обявени в ефира на радио Classic FM.

5. Печелившият участник се обявява чрез съобщаване на името му, което същият е предоставил на представителя на Радиото по време на телефонния разговор.

6. Eдин участник има право да получи само една награда за съответния ден.

7. В ефира на радио Classic FM се обявява начинът за получаване на наградата. В случай че печелившият участник е пропуснал информация в ефира на радио Classic FM, след да се обади отново на телефон 02/905 56 54 в рамките на деня, в който се е провела Играта, за да получи информация за получаване на наградата.

8. В зависимост от конкретната игра, наградите на печелившите участници могат да се изпращат по куриер (до населено място на територията на Република България) или да се взимат от адреса на радиото – ул. Панайот Волов №3, ет.4, или да се вземат от адрес на партньор на радиото, който е обявен в ефира на радио Classic FM. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на съответния куриер, на представител на Радиото или на представител на партньор на Радиото.

9. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Игрите, бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Игрите и се е легитимирал с документ за самоличност при получаване на наградата, като имената следва да съвпадат с имената, предоставени от участника при обаждането за участие в съответната играта в ефира на радио Classic FM. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

10. Радиото не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Радиото.

11. Наградите не могат да бъдат заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

12. Радиото не носи отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

IV. Други условия

13. С участието си в Игрите, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Игрите съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Игрите, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилите участници. След приключване на съответната игра, всички предоставени лични данни във връзка с участието в играта, ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на играта.

14. С обаждането на ефирния телефон 02/905 56 54 се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

15. Право на участие в Игрите нямат служители на Радиото и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде избрано за печеливш в Игрите, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде избран друг печеливш.

16. Радиото не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Игрите поради противоречие с техните условия. Радиото не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

17. Радиото има право по своя преценка да прекратят Игрите по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

18. При въпроси относно условията за участие в Игрите, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

19. Задълженията на Радиото се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

20. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио Classic FM - https://classicfm.bg/, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта - https://classicfm.bg/.