Правила на играта „Честит 29-ти рожден ден радио Classic FM“


  1. Организатор

1. Организатор на играта „Честит 29-ти рожден ден радио Classic FM“ (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

  1. Продължителност на Играта

2. Играта стартира на 19.12.2023 г. и продължава до 15 ч. на22.12.2023 г., като играта се обявява в  предаването: „Сутрешно кафе“ с водещ Георги Митов – Геми („срок на Играта“).

  1. Механизъм и условия за участие в Играта

3. Играта се провежда на територията на Република България на интернет сайта на радио Classic FM - http://www.classicfm.bg 

4. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което в рамките на срока на Играта попълни формата на сайта на Classic FM.

 

5. В рамките на срока на Играта, в ефира ще бъде обявена Играта и часовият диапазон, в който желаещите да участват в нея могат да го направят.

 

6. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посочи своето любимо класическо произведение на сайта на радиото- http://www.classicfm.bg в специалната форма на Classic FM в обявения часови диапазон и автоматично става участник в Играта и се включва в тегленето на наградите. Отговори, попълнение след изтичането на обявения срок за отговор, не участват за тегленето на съответните награди.

 

7. Всеки участник, попълнил формата, участва за тегленето за награда веднъж, независимо от броя на отговори, които е дал.

 

Награди

8. В рамките на играта ще бъдат раздадени общо 10 чаши, 5 бр. чаши за из път и 5 бр. чаши за кафе. 

9. Наградите в Играта се осигуряват от „Радиокомпания Си. Джей“ ООД

  1. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите 

10. Тегленето на наградите се извършва от представители на Радиото. Тегленето се извършва на случаен принцип, чрез жребий, измежду всички участвали на сайта в конкретния часови диапазoн. Имената на участниците, спечелили награди, се обявяват във Facebook страницата на радиото и се публикуват на сайта http://www.classicfm.bg. Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на името им, с което същите са се включили за участие в Играта.

 

11. Eдин участник има право да получи само една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш, на негово място се изтегля нов печеливш участник. Всеки участник може да спечели само една награда, независимо от това колко пъти е звънял.

 

12. Посочените при разговора телефонен номер и име служат като идентификация за конкретен участник. Второто име/участник, регистриран със същия номер или име, се отстранява от играта и няма право да получи награда, дори да е било изтеглено по време на жребия. 

13. Радиото се свързва с печелившите участници за уточняване начина на получаването на наградите по телефона, от който е направено обаждането към студиото на Класик ФМ. 

14. Наградите на печелившите участници се получават от офиса на Classic FM радио, находящ се в гр. София, ул. Панайот Волов 3, ет. 5. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на Радиото. 

15. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш, съгласно настоящите условия и правила на Играта и се е легитимирал с документ за самоличност при получаване на наградата, като имената следва да съвпадат с имената, посочени от участника при обаждането. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

16. Радиото не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Радиото. 

17. Наградите не могат да бъдат заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

18. Радиото не носи отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

  1. Други условия

19. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилите участници. След приключване на Играта, всички предоставени от участниците лични данни във връзка с участието в Играта, ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на Играта.

20. С участието си в Играта чрез попълване на форма на сайта на радиото се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

 

21. Право на участие в Играта нямат служители на Радиото и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

22. Радиото не носи отговорност за съобщения, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за съобщения, направени от лица, които нямат право да участват в Играта

23. Радиото не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Радиото не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

24. Радиото има право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

25. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected] 

26. Задълженията на Радиото се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

27. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио Classic FM - http://www.classicfm.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта http://www.classicfm.bg.